Jan Grzesiak


STUDENTOM, NAUCZYCIELOM ORAZ GOŚCIOM MOJEJ STRONY
ŻYCZĘ POMYŚLNOŚCI I DUŻO SUKCESÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019_2020


Witam w nowym roku akademickim wszystkich moich gości na mojej stronie www.
Zapraszam do współpracy wszystkich studentów oraz osoby zainteresowane pracami
na rzecz pomnażania wartości edukacji (w tym nauczycieli) oraz nauk o niej.
Zapraszam też do bezpośrednich kontaktów ze mną - w tym także do korzystania
z materiałów zamieszczanych na tej stronie i na wskazanych w odsyłaczach.
Wszystkiego najlepszego w całym nowym roku akademickim 2018/2019.


A. KOMUNIKATY (chronologicznie od najbliższej daty)(aktual. 28.01.2020 )
W sprawie zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym
Wpisy ocen na zaliczenie przedmiotów prowadzonych przeze mnie zostaną dokonane
czwartek 30.I. - pedagogika rok I i rok II; fil. ang. rok II;
piątek 31.I. - pedagogika rok III.
W przypadku negatywnej lub brakującej oceny po wskazanym terminie - należy skontaktować
się ze mną w trybie e-mail. W tej sprawie zostanie podany ewent. dodatkowy komunikat
na tej stronie.
Materiały dodatkowe z przedmiotów objętych egzamninem (4.II) zostaną przekazane
na wskazane adresy grupowe II i III rok pedagogika (czwartek 30.I. o poranku).
Dla I roku pedagogika nie mam podanego adresu grupowego - zostaną one zamieszczone
na tej stronie w zakładce e-dydaktyka (chyba, że adres ten zostanie mi podany).


W okresie sesji zimowej będe pełnił dyzury w nast. terminach:
28.01.2010 godz. 8.00 - 9.30 (ul. Przyjaźni s. 109);
10.02.2020 godz. 9.00-10.30 (ul. Przyjaźni s. 109). Zapraszam zainteresowanych.(aktual. 28.06.2019 godz. 17.00 )
W sprawie egzaminu - 1) dydaktyka ogólna oraz 2) diagnostyka psycjopedagogiczna
W USOS zostały wpisane oceny wszystkim studentom, którzy przystąpili do egzaminu 26.czerwca.
Brak oceny należy traktować jako zakwalifikowanie do egzaminu ustnego według poniższego:
II r. - diagnostyka psychopedagogiczna - 29.VI. (sobota) od godz. 8.30 (sala 37),
I r. - dydaktyka ogólna - 29.VI. (sobota) od godz. 10.00 (sala 37).
Nie przystąpienie do tego egzaminu będzie oznaczać ocenę ndst (per absentiam) - dotyczy
jedynie przypadków studentów bez wpisu oceny.
Studenci, którym oceny zostały już wpisane, mają prawo w tym samym terminie
przystąpić do egaminu ustnego z zamiarem podwyższenia wpisanej oceny
(o szczegółach informowałem podczas zajęć i w dniu egz. pisemnego).
Ze względów organizacyjnych proszę o punktualne przybycie na wyznaczoną wyżej godzinę.
Proszę pamiętać o zabraniu notatek z zajęć oraz wybranych materiałów (wytworów)
powstałych w ramach pracy własnej.(aktual. 17.02.2019 godz. 17.30 )
Moje zajęcia i dyżury w nowym semestrze letnim - od 18. lutego 2019 r.
Rozkłady zajęć, w tym moich przedmiotów, zostały upowszechnione obligatoryjnie -
są one takie same także dla studentów. Nie powinno być zatem wątpliwości kiedy zaczynamy
nasze wspólne zajęcia.
Ze względu na zgłoszone zapytania informuję, że seminarium dyplomowe III r. ujęte w rozkładzie
na dzień 18.02.2019 odbędzie się planowo (początek o godz. 9.45).
Informuję też, że podobnie jak dotychczas, dyżury w semestrze letnim będę pełnił we wtorki
w godz. 11.20 - 12.20 w sali 37 lub 11.
Zapraszam.

(aktual. 07.02.2019 godz. 19.00 )
Konsultacje, zaliczenia i egzaminy poprawkowe na okres przerwy zimowej (8 - 11.II.2019r.)
Dla upewnienia zainteresowanych studentów / słuchaczy podaję, co następuje:

1. Egzaminy poprawkowe PWSZ - 11. lutego: początek od godz. 8.30 w sali 45 (III r. pedagogika)

2. Moim seminarzystkom PWSZ przypominam, że ostateczny termin złożenia (bądź przesłania
e-mail) aktualnych roboczych wersji prac dyplomowych na zaliczenie semestru V upływa w dniu 11. lutego
(dotyczy przypadków, w których nie ma wpisanej oceny w USOS z seminarium dyplomowego).
Nie złożenie prac tym w terminie spowoduje wpisanie w USOS oceny negatywnej (2)...
Mam nadzieję, że takich nie będzie i w najbliższym czasie nastąpi kontakt ze mną.

3. Konsultacje - seminarium słuchaczek st. podyplomowych PPW-8 są przewidziane na dzień 9. lutego
w godz. 8.15-12.15 w pok. E329 (mój gabinet). Forma konsultacji pozostaje do uznania pań -
seminarzystek. Mogą to być bezpośrednie konsultacje indywidualne, zespołowe wg porządku
przyjętego przez zainteresowane seminarzystki. W tej sprawie proszę o odzewy e-mail
wraz z załączonym plikiem tekstu pracy - najpóźniej 8. lutego (piątek) do godz. 16.00.
Na konsultacje sobotnie (9.II) nalezy przynieść wydruk najbardziej aktualnej wersji swej pracy oraz
ewentualną listę pytań (również w formie pisemnej).
W uzasadnionych przypadkach dopuszczam także możliwość konsultacji telefonicznych - tylko
na wniosek indywidualny, pod warunkiem wcześniejszego nadesłania tekstu roboczej wersji pracy.
Termin rozmowy telefonicznej zostanie określony w mojej odpowiedzi e-mail.
Mam nadzieję, że wszystkie panie z grupy PPW 8 w wyznaczonym wyżej zakresie i terminie nie zawiodą ...


(aktual. 01.02.2019 godz. 10.00 )
Wpisy ocen w USOS (cd.)
Wpisy do USOS ocen z moich przedmiotów za semestr zimowy 2018/2019 dokonane kompletnie.
Oceny negatywne oznaczają konieczność przygotowania i zgłoszenia się na egzamin poprawkowy.
Brak zaś wpisanej oceny (poza przypadkami rezygnacji ze studiów) oznacza
niedociągnięcia wobec wymagań sylabusa przedmiotu na ocenę pozytywną. W takich przypadkach
studenci winni uzupełnić wymagane wytwory własne (np. aktualna wersja pracy dyplomowej),
bądź zgłosić się na rozmowę egzaminacyjną wraz z własnymi notatkami z wykładów i z pracy własnej.
Termin rozmowy - 5.lutego godz. 8.30.
Studenci, którzy uzyskali oceny pozytywne, a zdecydują się na "weryfikację" oceny swoich
kompetencji (na wyższą), winni zgłosić ten zamiar drogą e-mail nie później niż w dniu dzisiejszym
(1. lutego do godz. 23.59).
Kryteria dotyczące zakresu i poziomu przygotowania się do rozmowy pozostają bez zmian.
Przypominam, że wg harmonogramu termin egzaminu poprawkowego przypada na dzień 11.02.2019.
Na odzewy e-mail, które wpłyną do mnie w wyznaczonym terminie, udzielę niezwłocznych odpowiedzi.


(aktual. 31.01.2019 godz. 19.30 )
Wpisy ocen w USOS - egzaminy i zaliczenia ćwiczeń na ocenę - semestr zimowy 2018/2019
Zostały do USOS wpisane przeze mnie oceny:
Pedagogika I r. - zaliczenie ćwiczeń oraz egzamin z pedagogiki ogólnej;
Pedagogika III r. - zaliczenie ćwiczeń z "Teorii i metodyki ... "
- zaliczenie z "Projektowanie dydaktyczne ... " na podstawie oceń z ćwiczeń.
Pozostały jeszcze do wpisania oceny:
- z egzaminu "Teoria i metodyka ... " - pedagogika rok III;
- z seminarium dyplomowego - pedagogika rok III;
- zaliczenie wykładu z "Teoria i metodyka ... " - pedagogika rok II.
Wpisy ocen z ww. przedmiotów zostaną zakończone jutro 1. lutego do godz. 10.00.
W ewentualnych przypadkach błędów czy uwag studenckich wobec wpisanych ocen - można zwracać się
do mnie w formie e-mailowej.
Kolejny komunikat zostanie podany w dniu jutrzejszym po zakończeniu wszystkich wpisów ocen.
Studentów oczekujących na oceny proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.


(aktual. 30.01.2019)
Egzaminy - sesja zimowa (28.01)
Zgodnie z zapowiedzią podaną podczas egzaminu w dniu 28. stycznia informuję, co następuje:
1. wpisy do USOS będą widoczne 31. stycznia br. ok. godz. 19.30;
2. w zakładce e-dydaktyka tuż po egzaminie pisemnym zostały zamieszczone zestawy zadań
jakie były przedmiotem egzaminu (pedagogika Ir. oraz TME IIIr.).
Sugeruję jeszcze raz "wniknąć" w ich treść ...
3. Podczas ewaluacji oddanych rozwiązań oraz materiałów zauważam, że
wielu studentów IIIr. nie przedłożyło kompletnego pakietu, jaki był ustalony podczas zajęć
z TME oraz z Projektowania ... Mogę ewentualnie przyjąć jeszcze w trybie e-mail uzupełnienia
przed wystawieniem oceny w USOS.
4. Po wystawieniu ocen w USOS zostanie podany krótki komunikat (w tym miejscu...).


(aktual. 24.06.2018)
Egzamin ustny 26.czerwca 2018 (wtorek) – sala 37
Zgodnie z zapowiedzią, jaka została podana podczas egzaminu pisemnego,
do systemu ORDO zostały wpisane jedynie oceny ndst. Brak oceny oznacza powinność
przystąpienia do egzaminu ustnego, który odbędzie się we wtorek 26. czerwca
w następującym układzie:
rok I – dydaktyka ogólna – od godziny 8.00;
rok II – diagnostyka psychopedagogiczna – od godz. ok. 10.45.
Kolejność według ustaleń między sobą (może być wg złożonych zapisów).
Zagadnienia do rozmowy, jako sylabus uproszczony, widnieją w zakładce e-dydaktyka,
w której widnieje także zestaw zadań wykonywanych na egzaminie pisemnym.
Zalecam wykorzystanie tych materiałów w przygotowaniach do rozmowy egzaminacyjnej.
Studenci, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych w części pisemnej egzaminu,
są zakwalifikowani do egzaminu poprawkowego po wakacjach we wrześniu.
Szczegółowy komunikat w sprawie egzaminu poprawkowego zostanie podany
tuż po zakończeniu egzaminów ustnych.
Osoby z ocenami negatywnymi mogą skorzystać z konsultacji, którą zamierzam
odbyć 26. czerwca ok. godz. 13.00. Proszę o niezwłoczne zgłoszenie e-mail zamiaru uczestnictwa
w tej konsultacji.
Odpowiedzi na ewentualne e-maile będę udzielał nie później niż w poniedziałkowy ranek 25.czerwca.
(aktual. 19.06.2018)
Materialy dopełniające przed egzaminem 22.VI.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podczas zajęć w zakładce e-dydaktyka w środę 20.VI.
zostaną zamieszczone materiały, które mogą być wykorzystane w końcowej fazie przygotowywania się
do egzaminu z dydaktyki ogólnej (Ir.) oraz z diagnostyki psychopedagogicznej (IIr.).
Zapraszam...

aktual. 16.06.2018)
Zaliczenia zajęć przed egzaminami w sesji letniej - ORDO
Po wartościowaniu materiałów, któóre wpłynęły do mnie do wczoraj (15.VI), dokonałem wpisu ocen
jako zaliczenie 1 (przed egzaminem) z przedmiotów : dydaktyka ogólna (rok I)
oraz diagnostyka psychopedagogiczna (rok II).
Brak wpisanej oceny oznacza oczekiwanie na ewentualne dopełnienia / poprawienie materiałów -
nie dłużej niż do końca niedzieli 17.VI.
W trybie warunkowego dialogu można w powyższym terminie kontaktować się ze mną w formie e-mail
(dodam, że w ostatnich dniach na moje odpowiedzi z uwagami sugestiami e-mail od wielu studentów
nie było żadnego odzewu .... co niewątpliwie mogło mieć wpływ na ocenę ... ).
Ostateczne oceny zaliczeń za semestr letni w ORDO zostaną zatwierdzone przeze mnie 18.VI.
Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów do egzaminu można przystąpić pod warunkiem
uzyskania zaliczenia z oceną pozytywną.
Do zobaczenia na egzaminie 22.VI., a w międzyczasie zapraszam do korzystania z mojej www.


(aktual. 14.06.2018)
Potwierdzam, że egzamin dyplomowy w dniu 19.VI odbędzie się w kolejności grup:
od godz. 8.00 - grupa dr J. Knotowicz,
od godz. ok. 11.15 - moja grupa.
Informuję, że recenzje prac dyplomowych zostaną zamieszczone w ORDO w sobotę 16.VI do godz. 20.00,
a część może być w niedzielę 17.VI. w godzinach przedpołudniowych. Oceny są pozytywne ...
Do zobaczenia na egzaminie dyplomowym.


(aktual. 10.06.2018)
To już koniec semestru letniego 2017/2018.
Wpisy ocen do ORDO na zaliczenie zajęć w semestrze letnim będą dokonywane sukcesywnie wg poniższego:
11-12. czerwca : III r. BHE oraz seminarium dyplomowe
12-13. czerwca : II r. Diagnostyka psychopedagogiczna oraz seminarium dyplomowe
13-14. czerwca : I r. Dydaktyka
Zaliczenie zajęć odbywa się według zasad i kryteriów ustalonych podczas zajęć (zob. też e-dydaktyka).
W indywidualnych przypadkach mogę udzielić konsultacji w ostatnim dniu zajęć.
Egzaminy odbędą się w terminach ujętych w harmonogramie sesji letniej. Przypominam o tym, że do egzaminu będą mogli
przystąpić jedynie ci studenci, którzy w wyznaczonym terminie uzyskali pozytywne oceny na zaliczenie zajęć.
Do zobaczenia na ostatnich zajęciach w semestrze letnim, czyli 12. czerwca (wtorek).

UWAGA: Ze względu na wyjazd służbowy nie będę udzielał odpowiedzi e-mail w dniach 10-11.VI.

(aktual. 30.03.2018)
W związku z organizacją II Festiwalu Edukacji Terapii i Kultury (9-11.IV2018) zajęcia dydaktyczne przypadające w tych
dniach za zgodą władz uczelni są "zamienione" na poszczególne elementy ujęte w Programie Festiwalu, a w tym konferencje,
pokazy, seminaria, warsztaty itp.
Z tego względu w ramach zajęć wg rozkładu (także moich) studenci w tym czasie powinni brać udział w wybranych formach
Festiwalu, aby na kolejnych zajęciach odwoływać się do adekwatnych treści i form tego wydarzenia.

(i> 02.03.2018
Studenci, którzy mają zamiar wystąpić na kolejnych seminariach i konferencjach, zgodnie z tradycyjną procedurą
winni dostarczyć szczegółowy tekst (lub konspekt) owego wystąpienia do konsyltacji. W każdym przypadku prosze o kontakt
ze mnną, aby z wyprzedzeniem mozna było zakończyć prace nad Programem szczegółowym seminarium/konferencji z uwzględnieniem
tych wystąpień.

B. KOMUNIKATY OGÓLNE

Zasady nadawania tytułów plików oraz tematów wysyłanych do mnie e-mail
W kierowanych do mnie e-mailach proszę o zwracanie uwagi na to, aby:
- temat oraz załączane pliki w nazwie były rozpoczynane od swego nazwiska np."Nowak Iga, II r. pedag - praca dyplom ...",
- prace dyplomowe (dzielone na podrozdziały i rozdziały) były przesyłane w formie jednego scalonego pliku - o nazwie jak wyżej mowa,
- sugeruję żądać ode mnie potwierdzenia odczytania wysyłanej wiadomości, co upewni nadawców o dostarczeniu wysłanego e-maila.
W przypadku braku mojej odpowiedzi na przesłanego e-maila (mimo upływu czasu np. 2-3 dni) proszę o ponowienie jego wysyłki.

Uczestnictwo studentów w organizowanych pod moim kierunkiem konferencjach i seminariach naukowo-metodycznych/naukowych
Zgodnie z konceptualizacją organizowanych pod moim kierunkiem konferencji, seminariów, forów dyskusyjnych, warsztatów itp.
bardzo mile widziane i wysoko cenione są wystąpienia i prezentacje studentów (zwłaszcza zrzeszonych z kołach naukowych
i zaangażowanych w prowadzeniu badań pedagogicznych oraz edukacyjnych).
Ze względów organizacyjnych i logistycznych zainteresowani studenci, niezależnie od formalnego zgłoszenia, powinni
z wyprzedzeniem (bynajmniej 1 - 2 tygodni) dostarczyć do mnie materiały gotowe (lub w wersji roboczej), co
jest warunkiem koniecznym, aby zostało to ujęte w "Programie konferencji ... " i w rezultacie wyróżnione tzw. certyfikatem.
Czas przewidziany na wystąpienie wynosi średnio 8 - 10 minut. Teksty autorskie (o objętości maks. 8-12 ss.)
po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów będą upowszechniane w wydawnictwach w formie monografii zbiorowych lub artykułów
w czasopismach. Zapraszam wszystkich studentów do korzystania z wydawnictw uczelnianych, w tym także publikacji własnych.

Udział w samoocenie (autoewaluacji) i wartościowaniu (ewaluacji) jakości kształcenia
Studentów,którzy systematycznie uczestniczyli w moich zajęciach, zachęcam do rzetelnego uczestnictwa w wypełnianiu ankiet
dotyczących tzw. jakości kształcenia, w tym prowadzonych przeze mnie w poszczególnych semestrach zajęć oraz e-dydaktyki.
W ostatnich latach w ankietowaniu wzięło udział niespełna 20% ogółu studentów uczestniczących w zajęciach.
Wyrażam wdzięczność za włączanie się w nurt wartości i wartościowania w toku studiowania, a zarazem apeluję do moich studentów
o powszechny i odpowiedzialny udział w tym społecznie doniosłym dziele, jakim jest troska o poprawę jakości edukacji przyszłych
nauczycieli w skali uczelni, a nawet Polski.
W tym samym celu zwracam się do studentów o refleksyjne, a przede wszystkim rzetelne wartościowanie siebie (autoewaluacja)
- według kryteriów oraz narzędzi docymologicznych znajdujących się w zakładce "e-dydaktyka" (arkusz autoewaluacji).
Należy podkreślić, że zostały one wypracowane w toku badań pedagogicznych w ostatnich dziesięcioleciach przy czynnym
zaangażowaniu studentów (indywidualnie i w grupach). Tym bardziej zachęcam do systematycznej ewaluacji i wartościowania siebie
nie tylko z okazji tzw. zaliczeń czy egzaminów, ale także na bieżąco we wszystkich ogniwach procesu studiowania.


A - cd. KOMUNIKATY (nie) pilne i i (nie) ważne - chronologicznie coraz starsze (na pamiątkę)

( aktual. 25.02.2018)
Moje panie - seminarzystki z IIIr. proszę o przybycie na konsultacje dyplomowe we wtorek 27.II. (sala 37)
w godz. 13.30 - 15.00. Proszę też o przyniesienie wydruków aktualnych wersji prac (przesłanych wcześniej do mnie e-mail).

Studentów mających zajęcia ze mną (27.II) proszę o zapozna(wa)nie się z materiałami (e-dydaktyka) adekwatnie do poszczególnych
przedmiotów.

16.02.2018
Starostów grup I-II-IIIr. pedagogiki (pwsz) proszę o kontakt e-mail - możliwie dzisiaj.

12.02.2018 - po egzaminie poprawkowym.
Wpisy dokonane w ORDO. Jeśli coś nie zgadza się - proszę zainteresowanych studentów o pilny kontakt e-mail.
Studentka IIIr. z inicjałami KJ nie widnieje w ORDO - proszę tę panią o zwrotny odzew e-mail.

11.02.2018
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią egzaminy (i zaliczenia) poprawkowe (pwsz) odbędą się 12. lutego (poniedziałek) -
początek o godzinie 8.30. w sali 37. Proszę o punktualne stawiennictwo.
Zasady pozostają identyczne jak dotychczas (choć można więcej i lepiej). Do zobaczenia.
07.02.2018 - minęła godzina 17-ta.
Dla upewnienia podaję do wiadomości, że w dniu 8. lutego egzamin ustny nie odbędzie się z powodu braku chętnych.
Ewentualnie mogę jeszcze dzisiaj przyjąć zgłoszenia e-mail na ten egzamin w innym terminie tj. 12. lutego.
Godzina - do ustalenia w trybie indywidualnym.
Zatem gratulując - życzę udanego wypoczynku po sesji - do zobaczenia po feriach zimowych.

07.02.2018
Zostały wpisane do ORDO oceny na zaliczenie i egzamin dla Ir. - pedagogika oraz III r. - Teoria i metodyka eduk. dziecka.
Oceny negatywne kwalifikują do egzaminu poprawkowego, który ustalamy na poniedziałek 12. lutego - godzina 9.00 (może ulec
zmianie, o czym będzie odrębny komunikat). Przypominam, że należy zabrać z sobą rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego
(zastosowanego 5.II.). Pozostałe elementy pozostają na dotychczasowych zasadach. Sugeruję przygotować się
szczególnie w kontekście zestawu zadań z egzaminu pisemnego oraz scenariusza - mam na uwadze teoretyczne wytyczne oraz
własne opracowanie wedle stawianych norm.
Pozostałe zaliczenia - dla roku II - zostaną wpisane też dzisiaj w godzinach popołudniowych (mimo tego, że nie wszyscy
studenci przekazali swoich wytworów na postawione kryteria - zadania).
W przypadkach indywidualnych można do mnie zwracać się e-mailowo. Odpowiedzi udzielę dzisiaj nie później niż do godziny 17.00.

06.02.2018
Potwierdzam, że oceny z egzaminu pisemnego odbytego 5. lutego zostaną wpisane do ORDO w środę 7. lutego w godzinach
przedpołudniowych (do godz. 12.00). Trwają jeszcze moje czynności ewaluacyjne. Przypominam teraz, że:
1. studenci z ocenami niedostatecznymi powinni przystąpić do egzaminu poprawkowego (12.II);
2. w przypadku brak wpisanej oceny w ORDO dany student zobowiązany jest przystąpić do rozmowy egz. w dniu 8.II
z rozwiązaniami wszystkich zadań zawartych w arkuszu zamieszczonym po egzaminie na mojej www.
(godzina zostanie podana jutro po wpisaniu ocen do ORDO).
3. każdy student z oceną pozytywną ma prawo zgłosić do mnie wniosek e-mail o przystąpienie do rozmowy egzaminacyjnej
w dniu 8. lutego (także w takim przypadku obowiązuje przyniesienie na ten egzamin rozwiązań wszystkich zadań zawartych
w arkuszu zamieszczonym po egzaminie na mojej www.), a ocena ustalona podczas egzaminu ustnego jest oceną ostateczną.
Inne dodatkowe informacje podam tutaj w dniu jutrzejszym po zakończeniu wpisów ocen do ORDO.

31.01.2018
Pedagogika IIIr. - do końca dnia 1. lutego odbieram e-mailowo wszystkie ustalone wcześniej materiały (będę
potwierdzał ich otrzymanie, ale nie będzie juz czasu na udzielanie porad - tym bardziej pisemnie e-mail).
Będą one wartościowane jako elementy składowe w pakiecie każdego studenta, o czym jest info w e-dydaktyka. Na tej
samej podstronie zamieszczone są dopełniające wskazówki i materiały, które mogą być przydatne w przygotowywaniu się
do egzaminu końcowego. Proszę zwracać też uwagę na materiały z lat ubiegłych (które nadal zachowują swoją aktualność).

Pedagogika IIr. - do końca dnia 3. lutego odbieram e-mailowo ustalone materiały stanowiące warunek konieczny na zaliczenie
przedmiotu (TME) za semestr zimowy. Zwracam uwagę, że w zależności od rzetelności i szczegółowości wypełnionych
zadań (zestaw zadań edukacyjnych, arkusz autoewaluacyjny z uwzględnieniem treści dot. scenariusza zajęć z dziećmi)
zostanie ustalona ocena ogólna po stronie wykładu.

Pedagogika - I rok - rozdzielone indywidualne zadania pisemne (w kontekście listy 30 zagadnień) po wykonaniu
winny być przesłane tak, aby po mojej ewentualnej korekcie ostatecznie powstał pakiet do końca dnia 1.lutego).
Proszę też śledzić moją stronę www - bynajmniej na podstronie e-dydaktyka w module o nazwie "PEDAGOGIKA OGÓLNA".


Przed sesją egzaminacyjną i zaliczeniem semestru - zima 2018:
Preferowane materiały pomocnicze i wskazówki metodyczne TME na zaliczenie (rok II) i egzamin (rok III) - (Artykuły i wykłady)
Triada dyd. 1. Przed lekcją ... dla studentów pedagogiki rok II i III (TME - teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka)
Triada dyd. 2. Determinanty przygotowywania i realizacji scenariusza zajęć edukacyjnych (TME - pedagogika rok II i III)
Triada dyd. 3. Po lekcji - czyli o wartościowaniu .... (TME - pedagogika rok II i III).
Zadania i sytuacje zadaniowe ...
Scenariusz zajęć - wytyczne i egzemplifikacja .... (E-dydaktyka).
Oczywiście - to jest minimum zakresu literatury podstawowej. Kto da więcej ?

(25.01.2018)
Komunikaty oraz materiały dla studentów I i II r. - pedagogika - zostaną zamieszczone w piątek 26.01.2018:
Komunikat dla studentów III r. - pedagogika:
Wytyczne oraz przykład konstruowania scenariusza (wzorcowego) w wersji roboczej zamieszczone zostały
na podstronie e-dydaktyka oraz na tej podstronie - zob. niżej pliki. Proszę wnikliwie przestudiować ten materiał.
Z winy operatora mojego serwera internetowego możliwe było to dopiero 28.I. w południe. Zatem na zasadzie elastyczności
własne scenariusze (lub fragmnenty) po modyfikacjach będzie można oddawać w wydłużonym czasie - do 1. lutego.
Do zobaczenia na ostatnim wykładzie wtorkowym w tym semestrze.
W miniony wtorek 23.I. podczas konsultacji zbiorowej oraz wykładu, a także na seminarium "Pedagogia Dziecka",
prezentowane były alternatywne rozwiązania oraz zadania w odniesieniu do TME z elementami projektowania dydaktycznego -
- pod kątem zaliczenia semestru oraz egzaminu końcowego z przedmiotu TME.
Przypominam, że wszystkie nasze dotychczasowe ustalenia pozostają aktualne - zatem po mojej stronie nadal trwa
ewaluacja przekaz(yw)anych mi materiałów dydaktycznych oraz rozwiązań zestawu zadań egzaminacyjnych (nie tylko C).
Scenariusze, spełniające podstawowe kryteria ujęte w teorii (i na wykładach), winny być przygotowane w poprawionej
wersji na termin ostatniego wykładu.

Zmodyfikowana wersja scenariusza analizowanego podczas ostatniego wykładu oraz na konsultacji - jako wzorcowa -
ukaże się na tej stronie w piątek 26.I. (w końcu dnia), a więc przez weekend będzie można pochylić się nad własnymi
scenariuszami, które stanowią warunek konieczny na zaliczenie wykładów i części praktycznej egzaminu.

Przypominam też o studiowaniu wskazanej literatury oraz o zaległych rozwiązaniach testu egzaminacyjnego z TME
(nie tylko części C) - w kontekście wykładów oraz ćwiczeń.
Żywię nadzieję, że moi studenci jako przyszli nauczyciele dzieci nie zawiodą (siebie i mnie).


23.01.2018 PEDAGOGIA DZIECKA - III SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Problematyka: Wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka w kontekście diagnozy (opinii) poradni psychologoczno-
-pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony nauczyciela.
Przypominam, że studenci zgłaszający się do wystąpień winni przesłać do mnie elektroniczne wersje
zamierzonych prezentacji, tekstów czy innych wytworów - nie później niż 3-4 dni przed terminem seminarium.
Nie spełnienie tego warunku może uniemożliwić wystąpienie (ze względu na wyprzedzające opracowywanie Programu
Seminarium "Pedagogia Dziecka".

23.01.2018 PEDAGOGIA DZIECKA - III SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Zapraszam wszystkich studentów - zwłaszcza studentów pedagogiki.
Informacje szczegółowe - zob. na podstronie "Konferencje i seminaria"

12.12.2017 PEDAGOGIA DZIECKA - II SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Zapraszam. Informacje szczegółowe - zob. na podstronie "Konferencje i seminaria"

28.11.2017 PEDAGOGIA DZIECKA - I SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
W roku akademickim 2017/2018 rozpoczynamy cykl spotkań seminaryjnych pod wymownym hasłem "Pedagogia Dziecka",
Honorowy patronat nad tym cyklem sprawuje JM Rektor PWSZ - Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.
Pierwsze seminarium inaugurujące ten cykl odbędzie się we wtorek 28. listopada (godz. 15.30).
Program seminarium widnieje na stronach PWSZ oraz Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej.
Linki dot. seminariów "Pedagogia Dziecka" można znaleźć jako pliki u dołu podstrony "Seminaria - konferencje".
Już teraz wyrażam swą wdzięczność tym osobom, które wsparły mnie w urzeczywistnianiu konceptualizacji.
Zapraszam do szerokiego udziału w I Seminarium i w każdym z kolejnych - w nadziei, że uczestnictwo
(zwłaszcza czynne), przysporzy wiele osiągnięć, niezbędnych do rzeczywistego ożywiania idei "pedagogii dziecka".


UWAGA ! ZE WZGLĘDÓW LOGISTYCZNYCH MATERIAŁY PRZED ICH PREZENTACJĄ (WYGŁOSZENIEM) NA SEMINARIUM WINNY BYĆ PRZESŁANE
z wyprzedzeniem e-mailowo (lub dostarczone na nośniku) do mnie osobiście. Wskazuję na to, że norma wystąpienia
na dany punkt ujęty w programie wynosi około 7 - 8 minut brutto (od wejścia na audytorium - do zejścia z niego).
Materiały przygotowane do prezentacji na dzień 28. listopada winny być przekazane do mnie nie później niż 26.XI.2017.

14.10.2017 (Dzień Edukacji Narodowej)
Wkroczyliśmy w tok zajęć w semestrze zimowym 2017/2018.
Zapraszam do korzystania z moich materiałów oraz ofert edukacyjno-naukowych, które są uzupełniane lub aktualizowane
na poszczególnych podstronach (e-dydaktyka, seminaria - konferencje, artykuły i wykłady ...).
Zapraszam do współtworzenia pakietów edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń - nadsyłane materiały, za zgodą ich autorów,
mogą być publikowane oraz upowszechniane na tej platformie (zob. np. Forum - dialogi).
Wszystkich Państwa zainteresowanych, w tym także Studentów, zachęcam do szerokiej współpracy umożliwiającej
pomnażanie swego dorobku w cyklu wydawnictw pod moją redakcją naukową.
Zapraszam.

18.09.2017
DRODZY STUDENCI - już po tzw.sesji poprawkowej - wkrótce rozpoczniemy nowy rok akademicki 2017/2018.
Informuję, że wpisy ocen za rok akademicki 2016/2017 zostały przeze mnie zakończone.
Zauważam zadziwiające mnie przypadki ocen negatywnych (nie poprawionych) nawet za semestr zimowy.
Przypominam, że brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia wpis oceny końcowej z danego przedmiotu.
Do 30. września powinno zakończyć się dokonywanie wszelkich ewentualnych korekt, w tym zdawanie ewentualnych
zaległych egzaminów.
Proszę więc o niezwłoczny kontakt e-mail we wszelkich sprawach związanych z ocenami wystawionymi przeze mnie w mijającym
roku akademickim (niezgodności, wątpliwości czy ewentualnych życzeń i wniosków) - najpóźniej do dnia 22. września 2017.
Pozdrawiam na odległość.

12.09.2017
Terminy egzaminów poprawkowych we wrześniu 2017 - potwierdzenie (po)wakacyjne.
Potwierdzam aktualność terminów egzaminów poprawkowych we wrześniu. Są następujące:
PWSZ : 14. września (czwartek) - od godz. 9.00 (wszystkie moje przedmioty).
WPA (stacjonarne i niestacjonarne): 16. września (sobota) - od godz. 9.00 (wszystkie moje przedmioty).
Przed rozpoczęciem egzaminów będę także pełnił dyżur.

Moje dyżury wrześniowe: PWSZ - 14.IX; 22.IX (zm.); 26.IX - w godz. 8.30-10.00 (s.11).
WPA - 18.IX (12.30-13.00); 29.IX (14.00-15.00). Możliwe są zmiany - stąd wskazane są wcześniejsze anonsy e-mail.
Zainteresowanych spotkaniami konsultacyjnymi ze mną - zapraszam.


C. Komunikaty z nieodległej przeszłości - rok akadem. 2016_2017 i wcześniej


22.07.2017
Ostatni termin egzaminów dyplomowych przed komisją z moim udziałem w lipcu został wyznaczony na 28.VII.
od godziny ok. 10.30. Moich seminarzystów (6) proszę o ustalenie między sobą kolejności przystępowania do
egzamnu dyplomowego/podyplomowego w tym dniu.
W tym też dniu będę pełnił ostatni dyżur "śródwakacyjny" w godz. 9.30 - 10.15.
Do zobaczenia.

Terminy egzaminów poprawkowych we wrześniu 2017 - po zmianie.
Uwzględniając prośby zgłaszane przez studentów - nowe terminy egzaminow poprawkowych we wrześniu są następujące:
PWSZ : 14. września (czwartek) - od godz. 9.00 (wszystkie moje przedmioty).
WPA (stacjonarne i niestacjonarne): 16. września (sobota) - od godz. 9.00 (wszystkie moje przedmioty).

04.VII.2017
Komunikat dla studentów Ir. mgr pedagogiki WPA
Wszystkich zainteresowanych studentów,którzy po wpisie ocen z "kształtowania kompetencji ..."
wystosowali do mnie e-maile w wyznaczonym czasie (zaledwie 10% ...) zapraszam uprzejmie
na konsultację w dniu 7.VII (piątek) godz. 8.15 (zbiórka przy moim gabinecie). Oczywiście konsultacje mają
charakter otwarty, a więc udział w nich mogą wziąść również inni studenci (st. stacjonarnych-niestacjonarnych).
Wskazane jest zabranie z sobą własnych notatek z zajęć oraz innych opracowań, w tym przykładowy scenariusz
opracowany wg założeń przedmiotu. Przewidywany czas trwania - ok. 1 godziny.
Do zobaczenia.

02.VII.2017. Komunikat po egzaminie z "Kształtowanie kompetencji dziecka ..." - st. niestacjonarne
Po szczegółowej analizie i ewaluacji rozwiązań zadań egzaminacyjnych (z dnia 24.VI) dokonałem wpisu ocen do USOS.
Zgodnie z zapowiedzią nie wyznaczam nikogo do egzaminu ustnego. Zatem oceny w USOS nalezy traktować jako
ostateczne za przedmiot. Jednakże nie wykluczam możliwości przystąpienia do egzmainu ustnego na indywidualny wniosek
zinteresowanego studenta. W zależności od ilości zgłoszeń, które wpłyną e-mailowo do mnie do 3. lipca włącznie,
po ich rozważeniu wyznaczę ewentualny termin tej rozmowy egzaminacyjnej. O ostatecznej ocenie decyduje wynik uzyskany
podczas egzaminu ustnego.
W związku z powyższym na tej stronie ukaże się kolejny komunikat we wtorek 4. lipca.
Ponadto mogę udzielić konsultacji dla chętnych osób, zwłaszcza dla tych, które otrzymały oceny negatywne.
Terminy konsultacji są podane niżej jako wspólne dla st. stacjonarnych i niestacjonarnych.
W sprawie konsultacji także należy zwrócić się e-mailowo do końca dnia 3. lipca.
Gratuluję ocen pozytywnych !
Nie ukrywam też żalu z powodu wystawionych (co czyniłem bardzo niechętnie) ocen negatywnych. Wyrażam nadzieję, że
po egzaminie poprawkowym nastąpi ulga i satysfakcja.

30.VI.2017. Komunikat po egzaminach w sesji letniej 2017 - o egzaminach poprawkowych i konsultacjach - stacjonarne
Sesja egzamnacyjna lato 2017 skończyła się. Oceny ostateczne w USOS / ORDO zostaną wpisane najpóźniej 30. czerwca (
(studia stacjonarne) i 3. lipca (studia niestacjonarne).

Podaję teraz dodatkowe informacje dla zainteresowanych studentów na okres wakacji:
PWSZ
Moje konsultacyjne dyżury - 4.VII i 11.VII (godz. 8.00 - 9.30)
Egzaminy poprawkowe - 14.IX (czwartek) godz. od 9.00.
WPA
Moje konsultacyjne dyżury - 7.VII i 14.VII (godz. 8.00 - 9.30)
Egzaminy poprawkowe - 15.IX (piątek) godz. od 9.00.
Na egzaminie poprawkowym obowiązują takie same zasady i formy jak w minionej sesji egzaminacyjnej.
Na indywidualny wniosek studenta w uzasadnionych przypadkach mogę wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
w innym terminie, nie wykluczając terminów wyznaczonych na konsultacje.
W takich przypadkach we wniosku należy określić zwięźle jakie czynności zostały podjęte i na ile zmienił się stan
swoich kompetencji w międzyczasie, jaki upłynął od dnia egzaminu w pierwszym terminie.
Przypominam też (jak to wielokrotnie podkreślałem podczas wykładów), że egzamin nie jest celem samym w sobie,
a przede wszystkim prezentacją rzeczywistych kompetencji studenta.
Egzamin poprawkowy zaś oznacza prezentację lepszego (poprawionego) stanu kompetencji studenta wg tych samych kryteriów ...
... i tym samym nie może on być pojmowany jako formalne przystąpienie czy zgłoszenie się studenta na tzw. poprawkę.

W okresie wakacji będzie możliwość kontaktowania się ze mną e-mailowo.
Mile widziane fotki i filmiki z wakacji mających wartości edukacyjne dla dzieci i ich nauczycieli.
ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI.

28.VI. Po egzaminie pisemnym z "Kształtowanie kompetencji... " - studia stacjonarne :
Oceny z części pisemnej egzaminu zostały wpisane w USOS. Brak oceny oznacza ocenę negatywną poniżej dst ale nie ndst.
W dniu 29. VI - odbędzie się egzamin ustny, do którego powinni przystąpić wszyscy studenci niezależnie od oceny uzyskanej
na egzaminie pisemnym ( w trybie wyjątku dopuszczam także osoby z wpisanymi ocenami ndst).
Ocena końcowa jako ostateczna zostanie ustalona na podstawie rozmowy egzaminacyjnej.
Zakres problematyki pozostaje bez zmian - a więc obejmuje treści z mojej strony www. wraz z zestawami (testami) samokontrolnymi
oraz z treściami moich wykładów. Uszczegółowioną pomocną pozycją źródłową może być książka "Podstawy teorii i metodyki .... "
- wskazane wcześniej rozdziały.
Wskazane jest, aby na egzamin zabrać własne notatki i opracowania (wytwory) dot. problematyki przedmiotu egzaminu.
Będzie mozna z nich skorzystać we wskazanym przeze mnie zakresie podczas rozmowy egzaminacyjnej.
Harmonogram egzaminu ustnego :
Początek od godz. 8.30 w moim gabinecie E329. Orientacyjny czas rozmowy na studenta wynosi 10-15 minut.
Proszę we własnym zakresie ustalić kolejność tzw. trójkami.
Do zobaczenia.

studia niestacjonarne: oceny w USOS ukażą się w dniach 1-2. lipca (wraz z komunikatem).
W sprawie wszelkich ewentualnych luk i zaległych wpisów proszę zwracać się do mnie e-mailowo
nie poźniej niż do 3-4. lipca.25.VI - Dot.studentów PWSZ pedagogika:oceny w ORDO oraz komunikat odnośnie egz. z dydaktyki .... oraz z diagnostyki .... -
Komunikat po egzaminie pisemnym z dydaktyki …. oraz z diagnostyki ….. :
Oceny z egzaminu pisemnego zostały wpisane do ORDO według zasad ustalonych podczas zajęć.
Jak wcześniej było zapowiedziane, podaję teraz komunikat dot. egzaminu ustnego.
Druga część egzaminu (rozmowa) odbędzie się 26.VI w sali nr 44
od godz. 9.00 z dydaktyki...., a od godz. ok. 10.30 z diagnostyki....
Do rozmowy egzaminacyjnej nie mogą przystąpić osoby, które do ORDO mają wpisaną ocenę ndst. (2)
– egzamin poprawkowy we wrześniu. Jednakże osoby te mogą skorzystać z konsultacji ze mną,
którą proponuję na dzień 26.VI. godz. 8.30 – sala 44.
Wskazane jest zabranie na konsultację z sobą własnych notatek oraz opracowań wymienionych niżej.
Pozostałe osoby są obligatoryjnie dopuszczone do egzaminu ustnego, przy czym ci studenci,
którzy mają wpisane oceny 3+ lub wyższe, za ich zgodą mogą być zwolnione z egzaminu ustnego.
W tej sprawie należy wystosować do mnie e-maila, przy czym ocena końcowa w ORDO pozostanie niezmieniona.
Na wszelkie e-maile otrzymane dzisiaj (26.VI) do godz. 19.00 będę udzielał odpowiedzi możliwie odwrotnie.

Dodatkowe wskazówki do egzaminu ustnego z dydaktyki ogólnej:
wszyscy przystępujący do egzaminu ustnego winni przynieść:
a) własne notatki z zajęć oraz
b) opracowania co najmniej dziesięciu zagadnień ujętych w wykazie,
w tym zakresie każdego studenta obowiązują tematy oznaczone numerami:
4, 8, 20, 22 i 34. (zob. zakładka e-dydaktyka ).
Pomocne w tym zakresie mogą być fragmenty mojej książki pt.„Podstawy teorii i metodyki kształcenia praktycznego nauczycieli"– rozdz.1-3.

Dodatkowe wskazówki do egzaminu ustnego z diagnostyki psychopedagogicznej :
wszyscy przystępujący do egzaminu ustnego winni przynieść:
a) własne notatki z zajęć oraz
b) opracowania co najmniej ośmiu zagadnień ujętych w wykazie – sylabusie
Diagnostyka psychopedagogiczna - sylabus i zakres egzaminu (2015) (zob. zakładka e-dydaktyka),
w tym zakresie każdego studenta obowiązują treści oznaczone numerami:
W03, W05, W07, W10 oraz W12.
Pomocną w tym zakresie może być moja książka pt. „Lekcje i diagnostyka ….” – rozdz. 1, 9 i 10.19.VI.2017 Przed sesją egzaminacyjną - semestr letni 2017
Potwierdzam terminy egzaminów:
22.VI.
9.00 - dydaktyka ogólna - egz. pisemny (PWSZ - Ir. pedagogika),
10.30 - diagnostyka psychopedagogiczna - egz. pisemny (PWSZ - IIr. pedagogika),
23.VI.
9.00 - kształtowanie kompetencji dzieci ... - egz. pisemny (WPA - Ir. pedagogika 2. st. studia stacjonarne (egzamin ustny zostanie ustalony
w dniu egzaminu pisemnego),
24.VI.
9.00 - kształtowanie kompetencji dzieci ... - egz. pisemny (WPA - Ir. pedagogika 2. st. studia niestacjonarne (egzamin ustny zostanie ustalony
w dniu egzaminu pisemnego),
26.VI.
9.00 - dydaktyka ogólna - egz. ustny (PWSZ - Ir. pedagogika, dotyczy tych studentów, którzy uzyskali zaliczenie części pisemnej,
10.30 - diagnostyka psychopedagogiczna - egz. ustny (PWSZ - IIr. pedagogika, dotyczy tych studentów, którzy uzyskali zaliczenie części pisemnej,

W przygotowywaniu się do egzaminów, wskazuję na celowość korzystania (obok literatury źródłowej i treści moich wykładów)z materiałów
zamieszczanych na mojej stronie - zwłaszcza w plikach i zakładkach: "artykuły i wykłady" oraz "e-dydaktyka".
Równolegle do cyklu moich wykładów w toku studiowania wskazuję na celowość wykorzystywania zadań samokontrolnych (z mojej www),
przy czym nie jest wykluczone, że liczba zestawów samokontrolnych może być wzbogacona.
Nadmieniam, że wskazówki i dyrektywy zamieszczane w moich arkuszach (narzędziach) są adekwatne do sylabusów i zarazem zawierają
kryteria stosowane w procedurach egzaminowania (zaliczania na ocenę) oraz śródsemestralnych kolokwiów.
Należy pamiętać też o tym, że na egzaminie ustnym możliwe będzie fragmentaryczne korzystanie z własnych opracowań i notatek.
Powodzenia.

Moje KONSULTACJE i EGZAMINY MAGISTERSKIE DYPLOMOWE - WPA Kalisz
Ze względu na zakończone zajęcia w semestrze letnim wszelkie konsultacje dla seminarzystów są możliwe po uprzednim uzgodnieniu ze mną
drogą e-mailową terminu ich odbycia.
Proponuję dodatkowe terminy w czerwcu, w których możliwe są konsultacje ze mną:
23.VI (godz. 11-13.00); 24.VI (8.00-9.00 oraz 11.00-13.00); 30.VI (8.00-9.00 oraz 13.00-14.30).

Przypominam, że w dni robocze w godz. 18-19.00 można ze mną kontaktować się telefonicznie (preferowane uzgodnienie e-mailowo,
zwłaszcza seminarzystów, którzy wcześniej przesłali robocze wersje elektroniczne swoich prac, a ktore są celem konsultacji
na odległość).
Wstępne terminy egzaminów magisterskich - w zależności od terminu złożenia zaakceptowanej pracy.
Są to: 7 - 8.VII; 14 - 15.VII; 19 - 21.VII; 28.VII. Kolejne terminy przypadające we wrześniu będą uzgadniane indywidualnie.
Wersje elektroniczne prac winny być przesyłane co najmniej 1-2 dni przed dniem uzgodnionej konsultacji.KONSULTACJE i DYŻURY :
Chętnie udzielam konsultacji osobom zwracającym się o nie - indywidualnie i/lub grupowo (także podczas moich dyżurów).
Preferuję uzgodnienie terminu konsultacji z wyprzedzeniem poprzez kontakt e-mail. Dotyczy to zwłaszcza moich seminarzystów.
Studentów proszę o przynoszenie na konsultacje i seminaria wydruku tekstów do skonsultowania - niezależnie od wersji cyfrowej e-mail).

Moje dyżury – semestr letni 2016_17
WPA Kalisz
14.30-16.00: 24.II; 10.III; 17.III; 7.IV; 21.IV; 5.V; 19.V; 2.VI;
10.00-11.30: 28.IV; 16.VI; 23.VI (zmiana: 11.00 - 13.00);
8.00-9.00 : 30.VI; 7.VII.
PWSZ Konin
wtorki - w godz. 16.45 - 18.15.
po zakończeniu zajęć: 22.VI (8.00-9.00);

Inne terminy dyżurów – wg uzgodnień e-mail. Zapraszam do dialogów w kontaktach ze mną także poza godzinami moich dyżurów.


D. Komunikaty i informacje zarchiwizowane - ale mogą być komuś potrzebne ...


2016_2017 13. maja 2017
Nadszedł czas na XV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne (15-17. maja). Ze względu na duży natłok moich zadań w tym okresie będzie
brakować czasu na kontakty e-mail czy telefoniczne. Będę starał się odpowiadać (może nawet z jednodniowym opóźnieniem) jedynie
na bardzo pilne i ważne listy e-mail. Proszę więc, a zwłaszcza seminarzystów, o wyrozumiałość i dostosowanie się poprzez własną
aktywność w tych dniach na rzecz dopełniania treści oraz końcowego redagowania swych prac dyplomowych (wedle wskazówek
udzielanych w dotychczasowym okresie.
Tych Państwa, komu w ostatnich tygodniach nie udzieliłem odpowiedzi e-mail, proszę o ponowienie wysyłki wraz z załącznikami -
zaktualizowanymi w okresie czasu oczekiwania.


7. kwietnia 2017
WPISY OCEN I EGZAMINY POPRAWKOWE po semestrze zimowym 2016/2017
W związku z zakończeniem wpisów ocen za semestr zimowy 2016_2017 studenci winni w trybie niezwłocznym zgłosić do mnie wszelkie uwagi lub zapytania.
Dotyczy to zwłaszcza tyvh przypadków, w których są wpisane oceny negatywne i nie zostały one poprawione podczas egzaminu poprawkowego.
W takich przypadkach należy uzgodnić ze mną termin ostatecznego egzaminu poprawkowego nie poźniej niż do 30. kwietnia 2017r.
W przeciwnym razie będzie to oznaczać akceptację przez studenta terminu egzaminu poprawkowego wg regulaminu studiów UAM - czyli wrzesień 2017.
WPISY OCEN po semestrze zimowym 2016/2017 - zaliczenia
W związku z zakończeniem zajęć w semestrze zimowym 2016_2017 oceny do systemu USOS / ORDO zostaną wpisane w terminach uzgodnionych ze studentami.
W przypadku braku wpisu oceny dany student w trybie pilnym winien nawiązać ze mną kontakt e-mail pod rygorem wpisania oceny negatywnej.
W trybie podmiotowego dialogu każdy student ma prawo zgłoszenia uwagi odnoszącej się do wystawionej oceny - jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty wpisu.
Po upływie tego terminu wpisana ocena będzie traktowana jako ostateczna.

12. marca 2017r. ZMARŁ PROF. DR HAB. KAZIMIERZ WENTA.
Nieodżałowany Uczony, nauczyciel, nauczyciel nauczycieli, a także aktywny uczestnik wielu gremiów naukowych w Polsce i za granicą - w tym m.in.
Wielkopolskich Forów Pedagogicznych.
Przyjacielu Kazimierzu - będzie Cię brakowało. Cześć Twej Pamięci !

SESJA EGZAMINACYJNA zima 2017 - harmonogram egzaminów z moich przedmiotów
1. W przygotowywaniu się do egzaminów mogą być przydatne sugerowane przeze mnie materiały zamieszczane
na innych podstronach mojej strony - zwłaszcza w plikach i zakładkach : "artykuły i wykłady" oraz "e-dydaktyka".
Sugeruję dokonać selektywnego wyboru - o ile nie miało to miejsca równolegle do cyklu moich wykładów w toku studiowania w danym sesmestrze.
Wskazówki i dyrektywy zamieszczane w tych plikach są adekwatne do sylabusów i będą uwzględniane w procedurach egzaminowania.
Preferowane podejście samokontrolne i autoewaluacyjne winno sprawić satysfakcję po obu stronach tj. każdego studenta i po mojej nie mniej.
Zachęcam też do uczestnictwa w wypełnianiu ankiet dot. jakości kształcenia (zwłaszcza tych studentów,
którzy systematycznie uczestniczyli w spotkaniach wykładowych i seminaryjnych ze mną).
Powodzenia.
2. Przypominam o zasadach podanych na zajęciach ze mną dot. oceny wpisanej do ORDO / USOS, a mianowicie :
Wpisana do systemu ocena pozytywna może mieć charakter dynamiczny i na indywidualny wniosek studenta
może stać się przedmiotem dialogowo pojmowanej weryfikacji na ocenę wyższą.
W tej sprawie można kontaktowac się ze mną e-mail najpóźniej do końca następnego dnia po ukazaniu się oceny w systemie.
Oceny negatywne kwalifikują do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie.
Brak oceny (poza przypadkami usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie) oznacza konieczność
nawiązania ze mną indywidualnego kontaktu w celu wyjaśnienia sytuacji egzaminacyjnej.
Brak odzewu studenta - może spowodować wpis oceny negatywnej z egzaminu.

3.WAŻNE - info z dnia 8.03.2017
Wobec przypadków ocen negatywnych z egzaminów w minionej sesji zimowej na tej stronie w zakladce "e-dydaktyka"
zostały zamieszczone pełne wersje zestawów zadań, które były przedmiotem egzaminów.
Studentom, ktorym nie powiodło się, sugeruję podjęcie prób rozwiązania wybranych przez siebie zadań i przesłanie
owych rozwiązań do mnie drogą e-mail przed terminem egzaminu poprawkowego (konsultacji).
A oto terminy :
WPA - st. stacjonarne - studia 1. i 2. st. - 17.marca godz. 13.00 - sala E235;
WPA - st. niestacjonarne - studia 1. i 2. st. - 18.marca godz. 13.00 - sala E235.
W przypadkach niemożliwości przybycia w tych terminach proszę o wcześniejszy kontakt.


UWAGA: Zamiast dyżuru 24.III będę pełnił go 17.marca godz. 14.30-16.00

Seminaria mgr
7.X; 21.X; 28.X; 4.XI; 18.XI; 25.XI; .... 13.I; 20.I;
27.I.2017 - zaliczenie semestru;
24.II.2017 - na powitanie w nowym semestrze (zakładam frekwencję 100% z niespodziankami).

STUDIA NIESTACJONARNE - soboty 8.X; 22.X; 29.X; 12.XI; 19.XI; 3.XII; 17.XII;
14.I (8.oo-9.30; 11.30-13.00 ;
28.I. (godz. 13.00 - 14.30) - zaliczenie semestru zimowego;
25.II.2017 - oczekuję w godz. 12.00 - 14.00 (będą niespodzianki - na powitanie w nowym semestrze).

>br> 2015_2016
<>STUDIA STACJONARNE <>
PWSZ
Teoria i metodyka edukacji elementarnej (z projektowaniem dydaktycznym) - IIIr. PWSZ egzamin - 7.02. godz. 9.00; sala-37.
Egzamin poprawkowy dla studentów z ocenami ndst - czwartek 16. lutego godz. 8.15; sala-45.
W dniu 14. lutego będę pełnił dyżur i udzielał ewentualnych konsultacji w godz. 8.00 - 9.30 (s.45).

W P A
Diagnostyka psychopedagogiczna (II r. WPA) - 10.02. godz. 9.00
(przewidywany wpis w USOS 17.lutego - po ewent zmianie 18. lutego rano)
Metodologia badań (I r. mgr WPA) - 10.02. godz. 10.30
(wpisy w USOS 18.02- po zmianie zostaną zakończone 19.II przed południem)
Teoria i metodyka eduk. elementarnej (III r. WPA) - 10.02. godz. 12.00
(po egzaminie pisemnym - debata wraz z wystawką metodyczną wg ustaleń na moich wykładach zob. też pliki na podstronie e-dydaktyka)
(wpisy w USOS 18.02 - po zmianie zostaną zakończone 19.II przed południem)

STUDIA NIESTACJONARNE
W P A
Teoria i metodyka eduk. elementarnej (III r. WPA) - 18.02. godz. 8.00
(wpisy w USOS 26.02- wieczorem)
Diagnostyka psychopedagogiczna (II r. WPA) - 18.02. godz. 9.40
(wpisy w USOS 27.02- rano)
Metodologia badań (I r. mgr WPA) - 25.02. godz. 9.40
(wpisy w USOS 6. marca - wieczorem)
Przypominam, że na egzamin pisemny należy przynieść własne wytwory, które zostały ustalone podczas moich wykładów.
W przygotowywaniu się do egzaminu wskazane jest korzystanie materiałów przedmiotowych zamieszczonych na mojej www,
zwłaszcza na podstronach "E-Dydaktyka" oraz "Artykuły i wykłady". Moje dyżury ww wrześniu 2016 po urlopie:
wrzesień 2016:
2; 9; 16.23 i 30 (piątki) w godz. 9.00 - 10.00 WPA (gab. E329 ).
6; 13, 20 i 27 (wtorki) w godz. 9.00 - 10.00 PWSZ (p. 11).

Moje dyżury w lipcu przed urlopem:
lipiec 2016:
1, 8, 15 i 22 lipca (piątki) w godz. 9.30 - 10.30 WPA (gab. E329);
5, 12 (wtorki) PWSZ (p. 11).

Wskazany wcześniejszy kontakt ze mną e-mail przed spotkaniem podczas dyżuru.

W okresie wakacji można ze mną korespondować e-mailowo.
Jeśli nie odpowiedziałem komuś na e-maila w okresie wakacji (do dzisiaj, tj. 20.IX.) - proszę o ponowienie wysyłki ... Wskazane jest żądanie ode mnie potwierdzenia odczytania, co
na bieżąco pozwala upewnić się co do tego, że przesyłka została do mnie dostarczona.

EGZAMINY i zaliczenia w sesji letniej:
KOMUNIKAT 7.lipca 2016:
Wszystkie wpisy ocen w USOS i ORDO za rok akadem. 2015/2016 zostały przeze mnie dokonane.
Proszę sprawdzić - winni to uczynić szczególnie ci studenci, którzy na to oczekiwali lub uzupełniali zaległe zadania.
W przypadku ewentualnych wątpliwości proszę zwracać się do mnie e-mailowo (będę odpowiadał na bieżąco do 10. lipca br. - czas na wakacje... )
W dniu 8. lipca od godz. 15-tej będę udzielał konsultacji w ramach dyżuru (WPA - pok. E329).
Studenci, którzy uzyskali oceny negatywne oceny mogą uprzednio poinformować mnie (7.lipca do godz.19.00) o zamiarze uczestnictwa w tym dniu
w charakterze konsultacji czy ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej poniekąd poprawkowej (pamiętać o przyniesieniu swoich wytworów związanych z przedmiotem studiów).
Braki we wpisach ocen z seminarium dowodzą o moim oczekiwaniu na materiały jako podstawę do zaliczenia semestru. (br>
Termin egzaminów poprawkowych we wrześniu zostaną ogłoszone odrębnie po 10. lipca.

KOMUNIKATY 1 - 6. LIPCA 2016:

WPA - II r. pedagogika - zaliczenia przedmiotu "teoria i metodyka ..."
Wszystkim studentom, którzy mają zaliczone ćwiczenia, a ponadto dostarczyli do wczoraj zadane i poprawnie opracowane materiały,
oceny do USOS zostały przeze mnie wpisane (bez oczekiwania na komplet wszystkich studentów w grupie).
Jeśli komuś nie odpowiada wystawiona ocena - przyjmuję e-mailowo wszelkie uwagi i wnioski do środy 6. lipca.
Przypominam, że do zaliczenia przedmiotu należało przedłożyć (odnosi się to również do osób nadsyłających tzw. poprawkowe uzupełnienia):
a) poprawnie skonstruowany scenariusz wraz z krótkim uzasadnieniem jego oryginalności,
b) wypełnione arkusze z obserwacji zajęć oraz
c) arkusz autoewaluacji.
Wszelkie zaległości jestem gotów przyjąć w najbliższych dniach w formie elektronicznej - najpóźniej 6. lipca.
W szczególnych uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty.
Po tym dniu w USOS zostaną dokonane końcowe uzupełnienia,a w przypadku braków - zostana wystawione oceny negatywne.
Przypominam, że w ocenie zaliczenia wykładu brane jest również pod uwagę czynne uczestnictwo każdego studenta zosobna.
W razie wątpliwości - proszę o kontakt e-mail.

WPA - I r. mgr - Kształtowanie kompetencji ... / Modelowanie ....

Komunikat po wpisie ocen do USOS 03. lipca 2016
Szanowne Panie (ze studiów stacjonarnych // niestacjonarnych).
Oprócz ocen z egzaminu, do USOS zostały wpisane także oceny na zaliczenie wykładów.
Ze względu na zgłaszane wątpliwości w tym zakresie, wyjaśniam co następuje:
przy każdej okazji podczas wykładów podkreślałem, w czym tkwi istota modelowania ...
(w którym scenariusz jest jednym z wielowariantowych efektów - wytworów )
oraz "kształtowania kompetencji ... " (w którym istotą są procesy edukacyjne organizowane według wybranego rozwiązania - scenariusza).
Tak więc w każdym przypadku scenariusz zajęć edukacyjnych należy rozpatrywać procesualnie oraz technologicznie.
I tak właśnie przeze mnie były wartościowane otrzymane wytwory oraz rozwiązania zadań egzaminacyjnych, (wielowariantowych scenariuszy nie stwierdziłem).
Wobec scenariuszy opracowywanych na tym poziomie studiów nasuwa się refleksyjne pytanie - jako kryterium analizy wartości:
w czym tkwi wyższość założeń metodycznych w danym scenariuszu nad tymi, które już na poziomie studiów licencjackich
były podstawowymi kryteriami w ramach przedmiotu "Teoria i metodyka ... " ?

Przesyłając poprawiane (modyfikowane) scenariusze w kontekście powyższego należy dołączyć takowe krótkie uzasadnienie merytoryczne.
Przypominam, że do zaliczenia przedmiotu należało przedłożyć (odnosi się to również do osób nadsyłających tzw. poprawkowe uzupełnienia):
a) poprawnie skonstruowany scenariusz wraz z krótkim uzasadnieniem jego oryginalności oraz
b) arkusz autoewaluacji.
Przypominam też, że zaliczenia wykładów uwzględniają także czynne uczestnictwo w nich każdego studenta z osobna.


Po ukazaniu się komunikatu w dniu 2. lipca otrzymałem kilka e-mail.. , na które odpowiedziałem ich nadawcom,
(nikt nie zgłosił zamiaru na podwyższenie oceny ...).
Treść owego komunikatu pozostanie widoczna jeszcze przez kilka dni (...).
Po wpisie ocen z egzaminu zostały również wpisane brakujące oceny na zaliczenie wykładów.

Komunikat po egzaminie i po wpisie ocen do USOS 02. lipca 2016
studia stacjonarne
Szanowne Panie
Do USOS zostały wpisane wszystkie oceny - teraz maja Panie możliwość dokonania dalszej uszczegółowionej autoewaluacji,
adekwatnie do kryteriow stanowiącyh treści naszych zajęć wykładowych. Ze swej strony dodaję jeszcze:
1. Stwierdzam, że w ponad 40% przypadkach podały Panie zawyżoną samoocenę, a odchylenia wynoszą 0,5 - 1,5 od oceny USOS.
2. Przypadków zaniżonej sammoceny nie stwierdziłem,
3. Wobec ocen z ćwiczeń, ocen autoewaluacyjnych i ocen końcowych USOS mogą Panie drogą e-mailową zgłosić do mnie
swoje zamierzenia przystąpienia do dodatkowej autoewaluacji i ewaluacji własnych kompetencji w kontakcie bezposrednim ze mną w uczelni.
4. Panie, które nie mają wpisanych ocen winny wpierw zabiegać o wpisy ocen z zaliczenia ćwiczeń.
Czekam zatem na owe e-maile ze zgłoszeniami bądź z innymi ewentualnymi uwagami do godz. 23.59 w sobotę 2. lipca.
W niedzielę 3. lipca na tej podstawie będę miał mozliwość podania w tym miejscu ewentualnego komunikatu dodatkowego
(niezależnie od indywidulanych odpowiedzi na otrzymane e-maile).
Brak e-milów będzie potraktowany jako akceptacja ocen końcowych z egzaminu - czyli WAKACJE.

studia niestacjonarne

Szanowne Panie
Do USOS zostały wpisane wszystkie oceny - teraz mogą Panie dokonać dalszej refleksyjnej autoewaluacji,
adekwatnie do kryteriow stanowiącyh treści naszych zajęć wykładowych. Ze swej strony dodaję jeszcze:
1. W ponad 45% przypadkach podały Panie zawyżoną samoocenę, a odchylenia wynoszą 0,5 - 1,5 od oceny USOS.
2. Przypadków zaniżonej sammoceny było niewiele - tylko jeden (o 1 stopień).
3. Wobec ocen z ćwiczeń, ocen autoewaluacyjnych i ocen końcowych USOS mogą Panie drogą e-mailową zgłosić do mnie
swoje zamierzenia przystąpienia do dodatkowej autoewaluacji i ewaluacji własnych kompetencji w kontakcie bezposrednim ze mną w uczelni.
4. Panie, które nie mają wpisanych ocen do USOS winny wpierw wyjaśnić wpisy ocen z zaliczenia ćwiczeń, a mniepotem powiadomić.
Czekam zatem na owe e-maile ze zgłoszeniami bądź z innymi ewentualnymi uwagami do godz. 23.59 w sobotę 2. lipca.
W niedzielę 3. lipca na tej podstawie podam w tym miejscu komunikat dodatkowy (niezależnie od indywidulanych odpowiedzi na otrzymane e-maile).
Brak e-milów będzie potraktowany jako akceptacja ocen końcowych z egzaminu - czyli spokój NA WAKACJE.
Wszystkim Paniom gratuluję uzyskanych ocen i życzę UDANEGO WYPOCZYNKU W CZASIE WAKACJI ...

SEMINARIA MAGISTERSKIE - semestr letni 2015_16
WAŻNE:
1. zalecane jest, aby wersja elektroniczna pracy w formacie word doc. została przesłana e-mailowo
z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed terminem seminarium czy konsultacji;
2. przewidywane terminy egzaminów przed wakacjami mgr : 7.- 8. VII; 14. - 15.VII;
3. ze względu na procedury systemu antyplagiatowego moja akceptacja końcowej wersji napisanej pracy winna nastąpić
co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem egzaminu magisterskiego;
aby termin obrony (w myśl p. 2) był realny, wydruk pracy po uprzednich konsultacjach winien być złożony najpóźniej do
24.czerwca (gdy obrona 7-8.VII) lub do 1. lipca (gdy obrona 14-15.VII);

Zaliczenie seminarium na ocenę w USOS nastąpi po przedłożeniu części opracowanej pracy wg ustaleń ogólnych w całej grupie;
I rok - praca w formie papierowej i elektronicznej winna być złożona najpóźniej do 1. lipca pod rygorem wpisania do USOS oceny ndst;
II rok - jak wyżej

KONSULTACJE: gab. E329 lub sala E235

studia stacjonarne Seminarzystki mogą zgłaszać sie takze w terminach okreslonych dla st. niestacjonarnych
10. czerwca
- 8.00 - 9.30 konsultacje (prefererowana grupa sm14);
- 11.15 - 12.45 konsultacje (preferowana grupa Sm15);
w tym dniu wyjątkowo nie będzie mnie w uczelni od godziny 13-tej.
03. czerwca - 11.15 - 12.45 konsultacje indywidualne wg uzgodnień sm14 i sm15;
- 15.00 - 15.45 konsultacje (preferowana grupa Sm15);
- 15.45 - 16.30 konsultacje (preferowana grupa Sm14).
27. maja 2016 - 11.15 - 12.45 konsultacje indywidualne wg uzgodnień;
- 15.00 - 15.45 konsultacje (preferowana grupa Sm15);
- 15.45 - 16.30 konsultacje (preferowana grupa Sm14);
20. maja 2016 - wg rozkładu zajęć;

studia niestacjonarne gabinet E329 lub sala E235
Seminarzystki mogą zgłaszać się także w w innych terminach określonych dla st. stajonarnych / niestacjonarnych

26. czerwca ZMIANA ZMIANA ZMIANA przepraszam, ale nie mogę być 25. VI zatem w niedzielę 26.06 jestem non stop 8.00 - 11.30 a nawet dłużej; zapraszam z materiałami (wcześniej przesłanymi do mnie e-mail)
8.00 - 10.30 (preferowana grupa smn 14);
10.30 - 11.30, 12.30 - 13.30 (preferowana grupa smn 15);

18. czerwca non stop 8.30 - 13.00 a nawet dłużej; zapraszam z materiałami (wcześniej przesłanymi do mnie e-mail)
8.10 - 11.10 (preferowana grupa smn 15);
11.20 - 13.00 (preferowana grupa smn 14);
11. czerwca - dyżur specjalny w godz. 16.00 - 17.00.
Oczekuję na zgłoszenia studentów, a zwłaszcza seminarzystów z materiałami;
04. czerwca - 11.20 - 13.00 (preferowana grupa smn 14);
13.00 - 14.30 (preferowana grupa smn 15);
21. maja - konsultacje indywidualne po uprzednim zgłoszeniu i nadesłaniu materiałów (aktualnej wersji pracy).
Jak zwykle można dokonać indywidualnych uzgodnień terminów konsultacji (seminariow) w trybie zgłoszenia e-mail
Odpowiedź zostanie każdorazowo udzielona każdemu nadawcy z osobna.
Bardzo wskazane jest przesłanie elektronicznej wersji napisanej części pracy przed terminem wyznaczonego (uzgodnionego) seminarium.
Do zobaczenia.


SEMINARIA 19. marca (niestacjonarne) - wg rozkładu dyżur w godz. 12.30 - 15.30.Konsultacje będą odnotowywane i rangowane ... .
Bieżące informacje i komunikaty mogą być również zamieszczane w gablocie przy moim gabinecie ( WPA pok. E 329, PWSZ pok. 11).

KOMUNIKAT PO ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ WPA - sesja zimowa 2016
Dziś. 10. marca 2016. Zostały zakończone wpisy wszystkich ocen na zaliczenia i egzaminy z przydzielonych mi przedmiotów. (ponad 1400 dla niespełna 40 różnorodnych grup studenckich). W tym zgiełku mogło zdarzyć się, że czegoś przeoczyłem. Wszelkie uwagi i zapytania zainteresowanych Pań i Panów Studentów winny być zgłoszone do mnie e-mailowo lub osobiście w dni zajęć w Uczelni. USOS będzie zablokowany po 30. marca.
Przypominam, że każdy student ma prawo zgłosić do mnie zapytanie lub wniosek (e-mail) o weryfikację wystawionej oceny w trybie rozmowy kwalifikacyjnej.
Studenci, którzy nie uzyskali wpisu zaliczeń z ćwiczeń, winni najpierw skontaktować się z wykładowcami prowadzącymi dane przedmioty w części zajęć ćwiczeniowych, a potem dopiero można zwracać się do mnie w celu weryfikacji ocen z wykładów czy z egzaminów.
Proszę zatem o skrupulatne sprawdzenie swoich wpisów i wyjaśnienie ze mną nieodzownych spraw w terminie do 20. marca (im szybciej tym lepiej - mogą być premiowane promocje).


SESJA EGZAMINACYJNA _ SEM. LETNI 2015

Drodzy Studenci - minęła letnia sesja egzaminacyjna. Wedle naszej umownej zasady ustalonej podczas wykładów po egzaminie i wpisaniu ocen do systemu - należy zapoznać się z komunikatami na tej stronie. Przypominam, że w przypadku wpisu ocen do systemu elektronicznego na podstawie form pisemnych zaliczeń (egzaminów) każdy student ma prawo zwrócić się do mnie drogą e-mail lub osobiście (w terminie 3-ech dni od daty wpisu) o weryfikację oceny lub w sprawie rozmowy-autoprezentacji.
Brak takowych zgłoszeń (wniosków) w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako akceptacja wystawionej oceny z uwzględnieniem samooceny studenta i tym samym spowoduje zatwierdzenie protokołu zbiorczego całej grupy (roku) z zaliczeń czy egzaminów za dany semestr studiów.
Brak wpisu oceny mimo oddania pracy egzaminacyjnej oznacza konieczność pilnego zgłoszenia się w trybie e-mail celem wyjaśnienia lub ustalenia terminu rozmowy egzaminacyjnej - nie póĽniej niż 3 dni po wystawieniu ocen. Nie zgłoszenie się w tym terminie spowoduje wpisanie oceny negatywnej.

......


PWSZ Moje dyżury - aktualizacje od 20. czerwca 2015


25, 30. czerwca godz. 8.00 - 9.30;
7; 14 i 21 lipca godz. 8.00 - 9.30
sierpień - urlop (można kontaktować się e-mailowo).WPA Moje dyżury - aktualizacje od 20. czerwca 20153. lipca godz. 8.30 - 10.00;
4. lipca godz. 8.00 - 9.00;
10.; 11; 17.; 18; oraz 24.lipca w godz. 7.30 - 9.00.
W okresie 25.VII - 05.IX tylko kontakty e-mail.

- Konsultacje indywidualne (wg wcześniejszych uzgodnień).
Proszę pamiętać o przynoszeniu na konsultacje aktualnej wersji napisanej pracy w formie papierowej (wraz z przygotowaną listą zagadnień wymagających skonsultowania).

Bieżące informacje i komunikaty są zamieszczane w gablocie ZKPN przy moim gabinecie E 329.
Pozdrawiam - do zobaczenia.

...


WPA SEMINARIA MGR - semestr wiosenno-letni 2015
.Dyżur mój w dniu 26. czerwca nie może odbyć się z powodu wyjazdu na konferencję.
Zapraszam na dyżur pełniony w dniu następnym 27. czerwca w godz. 8.00 - 9.30.

STUDIA STACJONARNE
piątki - wg rozkładu ....
- godz. 13.00 rok II sala E 236.
- godz. 15.00 rok I sala E 236.

po 15. czerwca - tylko konsultacje indywidualne wg uzgodnień ze mną.

STUDIA NIESTACJONARNE

po 20. czerwca - tylko konsultacje indywidualne wg uzgodnień ze mną.

20. czerwca
Będę pełnił dyżur w godz. 8.00 - 11.00 (E329)..
Z konsultacji mogą skorzystać także seminarzyści z grup st. stacjonarnych (najlepiej od godz. 8-ej). Przypominam o obowiązku spełnienia ustalonych wcześniej warunków na zaliczenie seminarium (zob. wytyczne .... ).
rok II - bardzo wskazane jest seminarium całej grupy tuż po zakończeniu egzaminu z pedeutologii.

06. czerwca DYŻUR 10.00 - 14.00.
rok I - seminarium oraz konsultacje wg indywidualnych uzgodnień
rok II - seminarium oraz konsultacje wg indywidualnych uzgodnień

23. maja
rok I - konsultacje wg indywidualnych uzgodnień
rok II - konsultacje wg indywidualnych uzgodnień

10. maja
rok I - konsultacje wg indywidualnych uzgodnień
rok II - konsultacje wg indywidualnych uzgodnień

11. kwietnia
godz. 9.00 - rok I mgr; s. E 235 (obowiązkowe - proszę o punktualność);
godz.13.10 - rok II mgr; s. E 235 (obowiązkowe - proszę o punktualność).

28. marca
godz. 9.00 - rok I mgr; s. D. 116 (obowiązkowe - proszę o punktualność);
godz.13.45 - rok II mgr; s. D 116 (obowiązkowe - proszę o punktualność).

14. marca
godz. 8.40 - rok I mgr; s. E236 (obowiązkowe - proszę o punktualne przybycie);
godz.13.05 - rok II mgr; s. E236 (obowiązkowe - proszę o punktualne przybycie).

28. lutego
- godz, 8,00 - 9.00 rok II - obecność obowiązkowa, zwłaszcza tych przypadków, w których w USOS brak jest ocen z zaliczenia seminarium za semestr zimowy),
- godz. 9.00 rok I - konsultacje na podstawie przyniesionych wydruków koncepcji prac na zatwierdzone tematy.
.


.

..........


***

.......

MOJE

PEDAGOGIA DZIECKA 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020


MOJE DYŻURY 2019/2020

Semestr jesienno-zimowy:
wtorki godz. 12.00-13.00 s. 109 (ul. Przyjaźni)
Zapraszam - zwłaszcza studentów ze statusem IOS.

28.01.2010 godz. 8.00 - 9.30 (ul. Przyjaźni s. 109);
10.02.2020 godz. 9.00-10.30 (ul. Przyjaźni s. 109).


MOJE DYŻURY 2018/2019

Semestr wiosenno-letni:

Zapraszam w okresie wakacji wtorki w godz. 9.30-11.00 daty: lipiec - 2; 9;
wrzesień - 3; 17; 24 oraz czwartek 12.IX w godz. 10.30-12.00.

W semestrze w okresie zajęć do 30.VI. Wtorki godz. 11.20 - 12.20.
PWSZ Konin ul. Popiełuszki 4 - sala 37 lub 11.

Dyżury w WPA Kalisz - według indywidualnych uzgodnień (e-mail)
Kalisz ul. Nowy Świat 28/30, gab. E329.
Na konsultacje można również umawiać się ze mną w trybie indywidualnym (poza dyżurami).
Zapraszam zainteresowanych.

Semestr jesienno-zimowy:

wtorki godz. 11.15 - 12.15 s. 50
15.30 - 16.00 s. 50 lub 11.
PWSZ Konin ul. Popiełuszki 4
Zakład Pedagogiki i Pomocy Społecznej

Dyżury w WPA Kalisz - według indywidualnych uzgodnień (e-mail)
Kalisz ul. Nowy Świat 28/30, gab. E329.
O ewentualnych zmianach - będe informował z wyprzedzeniem na tej stronie

Na konsultacje można również umawiać się ze mną w trybie indywidualnym (poza dyżurami).
Zapraszam zainteresowanych.


Kontakt
e-mail: jang@amu.edu.pl


MOJE WYKŁADY/SEMINARIA OTWARTE 2018/2019
Semestr wiosenno - letni

PWSZ Konin (ul. Popiełuszki 4)
wtorki
8.00 - 10.25 Diagnostyka psychopedagogiczna / s. 37
10.30 - 11.15 Dydaktyka ogólna / s. 37
Seminaria dyplomowe - w poniedzialki i wtorki
wg rozkładu oraz uzgodnień z seminarzystami.

Zapraszam.

Semestr jesienno-zimowy

PWSZ Konin (ul. Popiełuszki 4)
wtorki
8.00 - 8.45 Pedagogika ogólna / s. 50
8.50-10.20 Teoria i metodyka eduk. elementarnej dziecka (w tym projektowanie) kurs 2. / s. 50
10.30 - 11.15 Teoria i metodyka eduk. elementarnej dziecka - kurs 1. / s. 50
12.15 - 15.25 Pedagogika - warsztaty / s. 50
Zapraszam.JESIEŃ
ZIMAWIOSNA ... WIOSNA ...LATO ... LATO ...


Nawet komputer zmęczył - a sen też może męczyć ?"Bóg daje wszystko za cenę trudu"
Leonardo da Vinci
. . .
***


.......


...

P L I K I

PEDAGOGIA DZIECKA 2017/2018
Scenariusz zajęć - wytyczne i egzemplifikacje
Pedagogia Dziecka - konceptualizacja
Pedagogia Dziecka - program I Seminarium 28.XI.2017