Jan Grzesiak

Materiały sugerowane do E-learningu (M-learningu).

E-dydaktyka, czyli kształcenie na odległość, sprzyja kształtowaniu samodzielności w samokształceniu.
Samodzielności trzeba uczyć (się).
Zapraszam studentów do współpracy ze mną w tej formie edukacji i autoedukacji.

            
 

Wiosna 2010. A gdzie rosn± takie piękne krokusy ?

"Pomóż mi zrobić to samemu"
M.Montessorii
P L I K I
PODRĘCZNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE (zob. też niżej: Prezentacje wizualizacyjne )

Teoretyczne i naukowo-metodyczne opracowania zamieszczane są w zakładce "ARTYKUŁY I WYKŁADY" - do której zapraszam.
Oto niektóre ostatnio dodane pliki, które były zapowiadane podczas moich wykładów:

(17.I.2019) Pedagogia w edukacji dziecka ... (przedmioty studiów: teoria i metodyka edukacji dziecka; dydaktyka; projektowanie ...),
(20.I.2019) Neurokognitywistyczne i społeczno - kulturowe aspekty rozwijania języka dziecka... (TME, projektowanie i ewaluacja ...).

Pedagogika I r. - materiały pomocnicze przed egzaminem

KONSTRUOWANIE SCENARIUSZA ZAJĘĆ - wytyczne i dyrektywy dydaktyczne
ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH oraz wskazówki dot. ich analizy i wartościowania
ARKUSZ AUTOEWALUACJI STUDENTA - materiał pomocniczy dla studenta i dla nauczyciela
CIĄGI SYTUACJI ZADANIOWYCH w edukacji - materiał uzupełniający do wykładu z dydaktyki szczegółowej - teorii i metodyki edukacji dziecka
ANALIZA PORÓWNAWCZA W PEDAGOGICE - metodologia ..., diagnostyka... ; projektowanie ... (wytyczne)
ARKUSZ AUTOEWALUACJI STUDENTA na zakończenie zajęć z TME - kier. Filologia angielska / gemańska
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - "pedagogika" - studia 1. stopnia

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA (w kontekście przedmiotu kształcenia w uczelni)
Zadania na okres praktyki pedagogicznej 2018/2019 - pedagogika semestr 1
Zadania na okres praktyki pedagogicznej 2018/2019 - pedagogika semestr 3
Zadania na okres praktyki pedagogicznej 2017/2018 - pedagogika semestr 3
Zadania na okres praktyki pedagogicznej (wersja robocza) - pedagogika semestr 3.
Ankieta w sprawie praktyki pedagogicznej - materiał do autoewaluacji studentów pedagogiki - narzędzie badawcze

PEDAGOGIKA OGÓLNA
DYDAKTYKA OGÓLNA - założone kompetencje studenta (efekty-sylabus) 2017
Zagadnienia alternatywne do dyskusji podczas ćwiczeń i pracy własnej studenta
DYDAKTYKA OGÓLNA - przykładowe materiały - zadania do pracy własnej studenta
DYDAKTYKA OGÓLNA (teoretyczne podst. kształcenia) - program przedmiotu 2007_2008
DYDAKTYKA OGÓLNA (teoretyczne podst. kształcenia) - wybrane zagadnienia egzam. (Ir. PWSZ)

DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA
Diagnostyka psychopedagogiczna - sylabus uproszczony - egzamin cz.2 ustny 26.06.2018
Diagnostyka psychopedagogiczna - zestaw zadań - egzamin cz.1 pisemny 22.06.2018
Diagnostyka psychopedagogiczna - materiały pomocnicze przed egzaminem 22.VI.2018 (egzamin próbny - autodiagnoza)
Diagnostyka psychopedagogiczna - wymagania na zaliczenie ćwiczeń 2017/2018
Diagnostyka psychopedagogiczna - zestaw zadań egzamin_luty_2017
Diagnostyka psychopedagogiczna - sylabus i zakres egzaminu (2015)
Diagnostyka edukacyjna _ B. Niemierko (spis treści)
Diagnostyka psychopedagogiczna - narzędzie badawcze (2) - bad. poprzeczne Diagnostyka psychopedagoigczna - test samokontrolny (4) >
Diagnostyka psychopedagoigczna - test samokontrolny (5) >

TEORIA I METODYKA EDUKACJI DZIECKA
Teoria i metodyka ... - zestaw zadań egzamin. 28.01.2019
Teoria i metodyka ... - sylabus przedmiotu
Teoria i metodyka ... - zestaw zadań - egzamin 5.II.2018 (pedagogika IIIr.)
Teoria i metodyka ... - wytyczne i wskazówki egzamin 5.II.2018 (pedagogika IIIr.)
Teoria i metodyka kształcenia zintegrowanego - scenariusz zajęć (schemat) Teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka - test samokontrolny 3
Teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka - program ramowy (sylabus)
Teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka - TEST SAMOKONTROLNY (A)
Teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka - TEST SAMOKONTROLNY (B)
TEORIA I METODYKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - wykaz literatury (uproszczony)
Teoria i metodyka edukacji elementarnej dziecka - nauczanie czynnościowe (materiały)

PROJEKTOWANIE (MODELOWANIE) W EDUKACJI - z elementami ewaluacji
Projektowanie dydaktyczne - materiał pomocniczy
PROJEKTOWANIE ...materiały pomocnicze pedagogika (1)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W EDUKACJI
Wytyczne dotyczące opracowania na zaliczenie przedmiotu 2017_2018
Podstawy prawne wykaz BHE/BHP - wykaz pomoczniczy (2017/2018)
Wybrane zagadnienia prawa i BHP w edukacji (hybs) - mat. pomoczniczy (hybs)


EWALUACJA JAKOŚCI EDUKACJI
Ewaluacja w pisaniu pracy dyplomowej - materiał uzup. do wykładu (w tym zaliczenie seminarium) Metodologia badań ... - SYLABUS UPROSZCZONY
Metodologia badań ... - Arkusz samokontrolny (pedagogika / eduk. muzyczna I r. mgr )
Metodologia badań ... - test samokontrolny (2)

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI DZIECI ...
Kształtowanie kompetencji dzieci ... - zestaw zadań (egzamin pisemny 2017)
Kształtowanie kompetencji dzieci ... - zestaw zadań (egzamin praktyczny - ustny 2017)
Kształtowanie kompetencji dzieci ... - sylabus _ zaliczenie (2014)
Kształtowanie kompetencji dzieci ... - test samokontrolny 2014_1) METODYKA NAUKI MÓWIENIA I CZYTANIA - sylabus podstawowy


I N N E
Model sześcianu dydaktycznego wobec indywidualizacji w procesie kształcenia (dydaktyka _ diagnostyka ...)
Metoda sondażu diagnostycznego (pedagogika)
Technika testowania w badaniach społecznych (pedagogika)
Technika ankietowania w badaniach społecznych (pedagogika)A R C H I W A L N E - materiały uzupełniające do wybranych moich wykładów

...