Jan Grzesiak

C V
prof. nadzw. dr hab. JAN GRZESIAK

PROFESOR UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU    
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
Kierownik Zakładu Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli

PROFESOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE    
Kierownik Zespołu Badań Pedagogiczno-Psychologicznych
CZŁONEK RZECZYWISTY MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W MINSKU ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Psychodydaktyka, edukacja dziecka, dydaktyka kształcenia ogólnego i zawodowego, pedagogika kultury, teoria podręcznika, teoria zadań edukacyjnych, integracja edukacji i kultury, media i technologie informacyjne w edukacji, metodologia badań społecznych (pedagogicznych), diagnostyka psychopedagogiczna, ewaluacja i pomiar skuteczności oddziaływań pedagogicznych, innowatyka w edukacji, pedeutologia, pedagogika pracy, pedagogika szkoły wyższej, pedagogika porównawcza, organizacja i zarządzanie oświatą.
BIOGRAMY:
Who is who w Polsce. Wydanie 3. Verlag fur Personenenzyklopadien AG, 6304 Zug. Schweiz 2004, s. 1240. Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004. Polski Instytut Biograficzny. Helion/2004, s. 115 – 116. Kto jest kim w Kaliszu i powiecie. Kalisz 2000. Twarze i słowa. Kalisz 2004.

Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli pod moim kierownictwem funkcjonuje od 2001r. . Działalność naukowa-badawcza zakładu skupiona jest głównie na następującej problematyce:
- teoria i metodyki nauczania przedmiotów szczegółowych (bloków przedmiotowych) na różnych szczeblach edukacji szkolnej,
- unowocześnianie metod kształcenia i doskonalenia nauczycieli w celu efektywnej realizacji założeń reform edukacyjnych, z uwzględnieniem kształcenia zawodowego w toku praktyk pedagogicznych,
- krzewienie ruchu naukowego wśród studentów o zainteresowaniach wokół uwarunkowań jakości pracy pedagogicznej nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli edukacji początkowej (wczesnoszkolnej i przedszkolnej - z elementami języka obcego),
- metodologiczne uwarunkowania diagnostyki psychopedagogicznej w teorii i w praktyce edukacyjnej,
- ewaluacja i innowacje w edukacji (oraz w edukacji nauczycieli) – także w zakresie pedagogiki kultury.

W ramach struktury Wydziału zakład prowadzi i wypełnia zadania w zakresie:
- kształcenia studentów na kierunku pedagogika – studia 1. i 2. stopnia w zakresie specjalności „edukacja wczesnoszkolna” oraz „edukacja przedszkolna” ,
- realizacji standardów kształcenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem jedności kształcenia teoretycznego i praktycznego na poszczególnych kierunkach tzw. studiów nauczycielskich,
- edukacji medialnej oraz technologii informacyjnych (w tym e-learningu),
- podyplomowych studiów kwalifikacyjnych „kompetencje pedagogiczne nauczyciela” dla kandydatów z wykształceniem wyższym i nie posiadających przygotowania pedagogicznego wymaganego w pracy na stanowisku nauczyciela, ( w latach 2002 – 2008 prowadził studia podyplomowe „edukacja przedszkolna”),
- podejmowanie innych zadań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia nauczycielskiego.
.W roku 2009 w zakładzie została opracowana koncepcja kształcenia nauczycieli w specjalności „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim”, która została zakwalifikowana w ramach grantu MEN i będzie wdrażana pod opieką zakładu od roku akademickiego 2010/2011.

Zakład organizuje cykliczne konferencje naukowe pod nazwą „Wielkopolskie Forum Pedagogiczne – Ewaluacja i innowacje w edukacji”. W roku 2010 odbędzie się kolejne VIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne nt. „Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela”. Corocznie wydawane są publikacje – monografie zbiorowe odzwierciedlające także problematykę organizowanych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Ponadto Zakład systematycznie prowadzi co miesięczne seminaria naukowe „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, w których oprócz nauczycieli akademickich czynny udział biorą nauczyciele szkół oraz studenci. Zakład sprawuje też opiekę nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów.
Działalność zakładu jest objęta współpracą międzynarodową z Wydziałem Sztuk Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie.
Kontakt:
Jan Grzesiak
jang@amu.edu.pl
X Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania"
Wystąpienie Profesora Kazimierza Denka
Kalisz 7 - 9 maja 2012 (Aula im. Prof. J. Rubińskiego WPA)
IX Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia"
Wystąpienie Profesora Kazimierza Denka
Kalisz 9 - 11 maja 2011


Na IV konferencji naukowej "Ewaluacja i innowacje w edukacji"
(z prawej Prof. zw. dr hab. dr h.c. K. Denek wygłasza referat)
Wąsosze 24-25.04.2007

Wystapienie Prof. Denka2.JPG
© WYDAWNICTWA (wybrane)

SPIS TRE¦CI:
Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia,
, red. J. Grzesiak, UAM WPA - PWSZ, Kalisz-Konin 2011, 421s.

Podstawy teorii i metodyki kształcenia praktycznego nauczycieli , PWSZ, Konin 2010, 180s.

Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela , red. J. Grzesiak, UAM WPA - PWSZ, Kalisz-Konin 2010, 590s.

Profesjonalne praktyki-profesjonalni nauczyciele. Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych , red. J. Grzesiak, PWSZ, Konin 2010, 140s.
Ewaluacja i innowacje w edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, red. J. Grzesiak, UAM WPA - PWSZ, Kalisz-Konin 2009, 420 s. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu - dialog w ewaluacji, red. J. Grzesiak, UAM WPA - PWSZ, Kalisz-Konin 2008, 484 s. Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, Tom 1, red. J. Grzesiak, UAM WPA, Kalisz 2007, 290 s. Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli. Tom 2, red. J. Grzesiak, UAM WPA, Kalisz 2007, 318 s. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela, red. J. Grzesiak, PWSZ, Konin 2007, 274 s. Ewaluacja i innowacje w edukacji. red. J. Grzesiak, PWSZ, Konin 2007, 175 s. Ocenianie skuteczności kształcenia w szkole wyższej. red. J. Grzesiak, PWSZ, Konin 2006, 175 s. Kształcenie pedagogiczne nauczycieli wobec transformacji, red. J. Grzesiak, UAM WPA, Kalisz 2004, 114 s. Studia Pedagogiczno-Artystyczne, tom 2, red. J. Grzesiak, Wyd. UAM WPA, Kalisz 2003, 227 s. Edukacja i kultura, red. J. Grzesiak, UAM WPA, Kalisz 2002, 216 s.

WYSTAWKA: